Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร’s post

ขอแสดงความยินดี กับ #นิสิตทีมไปด้วยกันไปได้ไกล
◾ นางสาวพิชญ์สินี ฤกษนันทน์
◾ นางสาวสนัฐญา เมืองแดง
◾ นางสาวสุทธิวรรักษ์ แก้วชมภู
◾ นางสาวบุญญาภา นาคน้อย
นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

. . . . . .

ได้รับรางวัลชมเชย 🎉
ชื่อผลงาน : ผลิตภัณฑ์กันแดดสำหรับนักกีฬา
และเป็นตัวแทนระดับภูมิภาค จาก 23 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันต่อในระดับประเทศ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566

. . . . . .

ในการแข่งขันการนำเสนอผลงานโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 10 ระดับภูมิภาค (Research to Market : R2M2022) ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

. . . . . .

#ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา
◾ รศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์
◾ รศ.ดร.เนติ วระนุช
◾ ผศ.ดร.ณัฐการนต์วดี คำภิระแปง
◾ อาจารย์บุณย์สุภางค์ สุวรรณธเนศ
◾ ดร.เนื้อทิพย์ สุ่มแก้ว

. . . . . .

#ขอขอบคุณภาพถ่าย จาก : อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร NU SciPark

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..