Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร’s post

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ณัฐกานต์วดี คำภิระแปง และทีมงาน จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาและสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ให้ประชาชนผู้สนใจ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังโพรง ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก และได้รับเกียรติจาก นายณัฐวุฒิ ชัยสิทธิ์ ปลัดอำเภอ เนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลกมากล่าวเปิดพิธี โดยจัดกิจกรรมให้ประชาชนเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการทำโฟมล้างมือด้วยตนเอง การทำบรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่น่าสนใจ และนำไปใช้ต่อยอดในการสร้างรายได้ในอนาคต

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..