ขอแสดงความยินดี ภญ.ศิวพร นิยมศรี #ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับ #รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานวิชาการ ผลงาน กา…

ขอแสดงความยินดี ภญ.ศิวพร นิยมศรี #ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับ #รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานวิชาการ ผลงาน การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการใช้ยากลุ่ม anti-epidermal growth factor ในผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะลุกลามที่มียีน RAS wild-type ในประเทศไทย (The Economic Evaluation of Anti-Epidermal Growth Factor Receptor for the First-Line Treatment of Patients with Wild-Type RAS Metastatic Colorectal Cancer in Thailand) จาก กองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในงาน มหกรรม 80 ปี กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2565

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..