ขอแสดงความยินดี : บุคลากรสายวิชาการได้เลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ” อาจารย์ประจำภาคว…

ขอแสดงความยินดี : บุคลากรสายวิชาการได้เลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ” อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..