#ขอแสดงความยินดี นายวรวุฒิ วงศ์อัมพรพินิต นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร …

#ขอแสดงความยินดี นายวรวุฒิ วงศ์อัมพรพินิต นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ✨
Oral Presentation: กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #ผลงานเรื่อง Cannabis extraction techniques in pilot-scale. ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 54 ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในรูปแบบที่เป็นเอกสารทางวิชาการ (Proceedings) วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ อุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..