Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – Faculty of Pharmacy TU’s post

⭐️ภาพบรรยายกาศ ประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ⭐️
💚หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563)
มีท่านคณะกรรมการ
📌ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.วันดี รังสีวิจิตรประภา
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
📌กรรมการ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
📌กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ อุ่นแพทย์
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
.
🗓 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566
📍ณ ห้องประชุมบรรยาย 1 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
🙏 คณะเภสัชศาสตร์ มีความยินดีและขอขอบคุณคณะกรรมการ ที่สละเวลาเพื่อให้ข้อเสนอแนะและมุมมองที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป 🙏
.
#คณะเภสัชศาสตร์ธรรมศาสตร์ #PharmacyTU

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มธ..