Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – Faculty of Pharmacy TU’s post

คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับเกียรติจากท่าน รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มาเป็นประธานในพิธีเปิด”ศูนย์บริการเภสัชกรรมอุตสาหการ คณะเภสัชศาสตร์”
เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการตรวจวิเคราะห์ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพร ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงการสร้างเครือข่ายและ
การดำเนินกิจกรรมร่วมกันกับคณะในกลุ่มสุขศาสตร์ โดยมีเครื่องมือวิเคราะห์สมรรถภาพสูง

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565
ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะเภสัชศาสตร์ ชั้น 10
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มธ..