📣เนื่องจากมีผู้สนใจลงทะเบียนจำนวนมาก 🔹จึงขอเปิดรับลงทะเบียนเพิ่ม (จำนวนจำกัด) 🗓และจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา…

📣เนื่องจากมีผู้สนใจลงทะเบียนจำนวนมาก
🔹จึงขอเปิดรับลงทะเบียนเพิ่ม (จำนวนจำกัด)
🗓และจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น.🙏🙏🙏

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl3QWJLlGYUuK-pPKmeoRN5We8GhFqiHSa64pgWFr7-APwCQ/viewform


ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้ง องค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องก่อเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ส่งเสริมระบบสาธารณสุข นักศึกษาเภสัชศาสตร์ต้องมีการเรียนรู้หลักการวิชาทางเภสัชศาสตร์อย่างครบถ้วน เภสัชกรก็ต้องพัฒนาและเสริมทักษะของตนเองอย่างสม่ำเสมอและอย่างยั่งยืน แนวโน้มวิชาชีพเภสัชศาสตร์และบทบาทของเภสัชกรในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร แนวโน้มการศึกษาของนักศึกษาเภสัชศาสตร์จะไปในทิศทางไหน ความคาดหวังต่อเภสัชกรในอนาคตเป็นเช่นไร มุมมองของนักศึกษาต่อวิชาชีพเป็นอย่างไร เชิญชวนมารับฟังความคิดเห็นจากวิทยากรซึ่งเป็นผู้บริหาร คณาจารย์ เภสัชกรและนักศึกษา
นอกจากนี้ เภสัชกรต้องทำอย่างไรในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม นวัตกรรมอะไรที่นำมาใช้ในการพัฒนายาและการจัดการทางบริบาลเภสัชกรรม ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นเภสัชกรหรือบุคลากรที่อยู่ในสายงานอื่นๆ เข้าร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในการสัมมนาและประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 10 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานตาม Link นี้ได้เลยนะครับ http://services.pharm.tu.ac.th/pharm_regis/constra/#
ดาวน์โหลดกำหนดการได้จาก Link: http://services.pharm.tu.ac.th/pharm_regis/constra/images/schedule.pdf
#งานนี้ไม่เสียเงินค่าลงทะเบียนและรับผู้เข้าร่วมจำนวนจำกัดนะครับ รีบมากันนะครับ
#นายกสภาเภสัชกรรม ประธานวิทยาลัยและผู้อำนวยการวิทยาลัยต่างๆ ก็มาด้วยนะ เชิญชวนกันมารับฟังนะครับ
#สำหรับเภสัชกรที่เข้าร่วมจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องด้วยนะครับ

งานประชุมจัดในรูปแบบ online conference

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มธ..