บทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (***ฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก) เรื่อง แนวทางและความเป็นไปได้ในการพิมพ์ 3 มิติด้วยเทคนิค Fused …

บทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (***ฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก)
เรื่อง แนวทางและความเป็นไปได้ในการพิมพ์ 3 มิติด้วยเทคนิค Fused deposition modeling (FDM) สำหรับการนำส่งยาในทางเภสัชกรรม
(CPE 2.5 หน่วยกิต)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ปกรณ์ ไกรสิทธิ์ และ เปรมจิตต์ ลิมปมโนชญ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ่านและทำแบบทดสอบเพื่อเก็บ CPE ที่ https://pharm.tu.ac.th/service-articles หรือ https://ccpe.pharmacycouncil.org/index.php?option=article_detail&subpage=article_detail&id=1297

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มธ..