คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรปกรณ์ ไกรสิทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. พรรณิดา นน…

คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรปกรณ์ ไกรสิทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร. พรรณิดา นนสุวรรณ์ นักวิจัยหลังปริญญาเอก
เนื่องในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนนักวิจัย
หลังปริญญาเอกศักยภาพสูง (Thammasat Postdoctoral Fellowship)
ประจำปีงบประมาณ 2565 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มธ..