ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภญ.เกศินี เนตรสมบูรณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์แ…

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภญ.เกศินี เนตรสมบูรณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 อนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มธ..