Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดกิจกรรม ๕ส+1 “BIG Cleaning Day ต้อนรับเปิดเทอม 66” สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและสถานที่ทำงาน เพื่อให้สถานที่ทำงานสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเพื่อส่วนรวม อีกทั้งยังเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับนักศึกษาในวันเปิดเทอมที่ใกล้จะมาถึงนี้ โดยมี รศ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ นายสุวัฒน์ งามดี เลขานุการคณะฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..