Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการจาก วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย โดยได้มีการเยี่ยมสำรวจความพร้อมของหน่วยงานเพื่อขอต่ออายุการรับรองวิทยฐานะการเป็นสถาบันหลัก
หลักสูตรการฝึกอบรมผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด เพื่อประเมินความพร้อมในการเป็นสถาบันหลัก โดยมีคณะอนุกรรมการฯ จำนวน 3 ท่าน เข้าเยี่ยมสำรวจความพร้อมฯ ดังรายนามต่อไปนี้
1.รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรปรีชา มนทกานติกุล ประธาน
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรมานิตย์ แซ่เตียว อนุกรรมการ
3.อาจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงปวลี เนียมถาวร อนุกรรมการ

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น.ที่ผ่านมา ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#เภสัชมช #RxCMU

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..