Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว รองคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ติดตามแปลงปลูกสมุนไพรเกษตรกร ภายใต้โครงการช้างเผือกโมเดล อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 28 – 29 กันยายน 2566

โดยร่วมกับ หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย: กฟผ. ในการติดตามพื้นที่ปลูกสมุนไพรในพื้นที่นำร่องอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 แปลง ใน 3 พื้นที่ ได้แก่ (1) แปลงปลูก นายอุทิศ สมบัติ พื้นที่ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม (2) ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และประชุมร่วมกับผู้บริหารของรพ. ถึงแนวทางการดำเนินงานในปีต่อไป (3) แปลงปลูก นายพาดี กระจ่างกิตคงเชื้อ พื้นที่บ้านแม่ยางส้าน ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม

นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑามาส คุ้มชัย อาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ อลิชา ตรีโรจนานนท์ อาจารย์จากคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการสำรวจพื้นที่เพื่อหาแนวทางขยายผลโครงการเพิ่มเติมในวันที่ 30 กันยายน 2566

#เภสัชมช #RxCMU

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..