Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการลูกช้างทัวร์ ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนชั้น ม.5 โดยนำนักเรียนจำนวน 25 คน พร้อมครูผู้ดูแล เข้าเยี่ยมชมคณะเภสัชศาตร์ มช. โดยคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.ปฏิบัติ ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วรพรรณ เมตะนันท์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้ให้การต้อนรับและร่วมบรรยายแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอน

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ความรู้ จากการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนบรรยากาศภายในคณะและสาขาวิชาชีพ ช่วยให้นักเรียนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ มีพื้นฐานความรู้ในการค้นคว้าหาข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามลักษณะสาชาวิชาที่ตนสนใจ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

โดยต้อนรับและแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนที่ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร พิพิธภัณฑ์สมุนไพร สวนสมุนไพร ทำ Workshop การทำยาดมสมุนไพรอย่างง่าย และเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนปฏิบิติการภายในคณะฯ เมื่อวันอังคารที่ 26 ก.ย. 66 เวลา 08.30 -12.00 น. ที่ผ่านมา

#เภสัชมช #RxCMU

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..