Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ที่ได้รับจัดสรรทุน “กองทุนหมอเจ้าฟ้า ๒” คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนในปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ภูริดา เวียนทอง รองคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้มอบ ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566ตามรายชื่อดังนี้

-นางสาวอรทัย ทองภูธรณ์
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ชั้นปี 2

-นางสาวปาณิศา ไชยเมืองชื่น
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ชั้นปี 3

-นางสาวอาภรณ์ชัย สิมมาทอง
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ชั้นปี 4

-นางสาวรัตติกา เทศเสนา
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ชั้นปี 5

-นางสาวพุทธิดา หาญธงชัย
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ชั้นปี 6

#เภสัชมช #RxCMU #กองทุนหมอเจ้าฟ้า๒

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..