Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับ เภสัชกร ประเสริฐ กิตติประภัสร์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ รหัส 2710042 รุ่นที่ 21 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต รหัส 3439134

ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2566 โดยได้รับโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้มอบ ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566

#วันมหิดล2566 #เภสัชมช #RxCMU #ศิษย์เก่าดีเด่น

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..