Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และแสดงความขอบคุณบุคลากรผู้ทุ่มเททำงานให้คณะฯ มาเป็นเวลายาวนาน ประจำปี 2566

โดยมี ศาสตราจารย์ปฏิบัติ สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวเชิดชูเกียรติ และระลึกถึงคุณงามความดีแก่ผู้เกษียณอายุราชการและบุคลากรผู้ทุ่มเททำงานให้คณะฯ มาเป็นเวลายาวนาน และผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ให้การเข้าร่วม

ซึ่งภายในกิจกรรมมีการแสดงฟ้อนร่มดอกไม้และฟ้อนหางนกยูง ชมวิดีทัศน์เรื่องราวของผู้เกษียณ บรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น ที่มอบให้กัน แสดงให้เห็นถึงการระลึกถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ผู้เกษียณได้เขียนเรื่องราวของตนไว้เป็นภาพความทรงจำให้กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แห่งนี้ อีกทั้งกิจกรรมมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้เกษียณ เกิดเป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุข การให้อภัย การสั่งสอน และอีกกหลากหลายความรู้สึกอีกมากมาย ที่ยังคงตราตรึงอยู่ใน ณ ที่แห่งนี้ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 21 กันยายน 2566

#เภสัชมช #RxCMU

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..