Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโครงการเสริมความรู้พื้นฐานก่อนเข้ามหาวิทยาลัยตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีสําหรับนักเรียน จากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 40 คน และครูผู้ดูแล จํานวน 8 คน ประกอบไปด้วย โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม โรงเรียนแม่แจ่ม โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม และโรงเรียนพร้าววิทยาคม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักเรียนได้ค้นหาความถนัด ความสามารถความสนใจของตนเองสําหรับใช้เป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อในระดับสูงในอนาคตและเพื่อให้การบริหารจัดการโครงการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดีให้การกล่าวต้อนรับ และแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอน และการรับเข้า ที่ห้องบรรยาย 401 หลังจากนั้นเข้าเยี่ยมห้องปฏิบัติการศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร พิพิธภัณฑ์สมุนไพร สวนสมุนไพร เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

#เภสัชมช #RxCMU

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..