เรียนแจ้งเพื่อนสมาชิกเภสัชกร และประชาชนทั่วไปทุกท่าน เนื่องด้วยมีประชาชนหลายท่านสอบถามเข้ามาถึงสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึ…


เรียนแจ้งเพื่อนสมาชิกเภสัชกร และประชาชนทั่วไปทุกท่าน
เนื่องด้วยมีประชาชนหลายท่านสอบถามเข้ามาถึงสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นเจ้าของหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ว่ามีแห่งใดบ้าง? . . ในการนี้สภาเภสัชกรรมขอชี้แจงว่า สภาฯให้การรับรองปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตเพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 19 สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นเจ้าของหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ดังนี้ ..

ลำดับที่ 1. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลำดับที่ 2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลำดับที่ 3. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ลำดับที่ 4. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ลำดับที่ 5. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลำดับที่ 6. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลำดับที่ 7. วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ลำดับที่ 8. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลำดับที่ 9. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ลำดับที่ 10. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ลำดับที่ 11. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ลำดับที่ 12. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ลำดับที่ 13. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ลำดับที่ 14. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
ลำดับที่ 15. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ลำดับที่ 16. สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลำดับที่ 17. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ลำดับที่ 18. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลำดับที่ 19. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
และลำดับที่ 20. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เมื่อปี 2566*
*หมายเหตุ เป็นการรับรองแบบมีเงื่อนไขเป็นเวลา 1 ปี (ปีการศึกษา 2566)

________________________________________

ท่านสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของสภาเภสัชกรรม ได้ที่
Youtube : สภาเภสัชกรรม Pharmacy Council
Line : @pharmacycouncil
หรือช่องทางติดต่อที่
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม
อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/19 หมู่ 4 ถนน.ติวานนท์ ตำบล.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Email: [email protected]
__________________________________
สภาเภสัชกรรม
สภาเข้มแข็ง – วิชาชีพก้าวหน้า – ชาวประชาวางใจ
#ข่าวสารสภาเภสัชกรรม

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..