—–ผู้สมัครเต็มแล้ว เหลือแต่สำรอง——- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร…

—–ผู้สมัครเต็มแล้ว เหลือแต่สำรอง——-
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระยะสั้น “การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (ปี 2567) รุ่นที่ 9”

** ผู้สมัครต้องเลือกรูปแบบการอบรมภาคปฏิบัติตั้งแต่วันที่ทำการสมัครหลักสูตร **

รูปแบบที่ 1
ฝึกปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์
§ การอบรมรอบที่ 1 (สำหรับผู้ที่สมัครรอบที่ 1) อบรมระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 – 12 กรกฎาคม 2567
§ การอบรมรอบที่ 2 (สำหรับผู้ที่สมัครรอบที่ 2) อบรมระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2567 – 7 กุมภาพันธ์ 2567

รูปแบบที่ 2
ฝึกปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์
§ การอบรมรอบที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2567 – 21 มิถุนายน 2567
§ การอบรมรอบที่ 2 วันที่ 28 ตุลาคม 2567 – 17 มกราคม 2568
และฝึกปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลต้นสังกัด เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์
§ การอบรมรอบที่ 1 วันที่ 24 มิถุนายน 2567 – 12 กรกฎาคม 2567
§ การอบรมรอบที่ 2 วันที่ 20 มกราคม 2568 – 7 กุมภาพันธ์ 2568

สมัครที่ – https://www.lifelong.cmu.ac.th/career-skills/detail/000444
โดยสามารถดูวิธีการสมัครสมาชิกและลงทะเบียนหลักสูตรฯ ตามลิงก์ https://drive.google.com/drive/folders/1RNkxiGzWDUYLGxLq35AotH0lkm-cFMqG?usp=drive_link
จำนวนรับสมัคร 10 คน (รับสมัคร 5 คน/รอบการอบรม : เปิดอบรมเมื่อมีจำนวนผู้ลงทะเบียนขั้นต่ำ 4 คน/รอบ)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
25,600 บาท (ราคานี้รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัยแล้ว)
(ยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600 บาท สำหรับนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

*** หมายเหตุ
– รับชำระค่าลงทะเบียนผ่านทางระบบการชำระของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตเท่านั้น (ชำระโดยการสแกน QR Code หรือบัตรเครดิต)
– ผู้เป็นข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากต้นสังกัดได้ตามสิทธิ์และตามระเบียบของทางราชการ
– ผู้จัดโครงการฯ (ส่วนงานเจ้าของหลักสูตร : คณะเภสัชศาสตร์) จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการอบรมไม่ว่าในกรณีใดๆ

#RxCMU #เภสัชมช

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..