ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (แบบ 1.1 ครั้งที่ 1) (ประ…


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
(แบบ 1.1 ครั้งที่ 1)
(ประกาศเป็นรายบุคคลในระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply

ให้ผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกทุกประเภทโครงการ ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามวัน-เวลาที่กำหนด
หากไม่ดำเนินการใด ๆ จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ทั้งนี้จะต้องดำเนินการบริหารจัดการสิทธิ์ในระบบของ ทปอ.
ตามกำหนดการที่ ทปอ. กำหนดอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566
ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com ของ ทปอ.

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมทาง
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/

#รับเข้าศึกษาปริญญาตรีมช
#AdmissionCMU
#AdmissionCMU66
#TCASCMU
#RegCMU

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..