คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.จีรติการณ์ พิทาคำ หัวหน้างานบริหารข้อมูลทางเภสัชกรรมและสนับสนุนระบบ…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
ภญ.จีรติการณ์ พิทาคำ
หัวหน้างานบริหารข้อมูลทางเภสัชกรรมและสนับสนุนระบบยา
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ ระดับปริญญาตรี รหัส 41 รุ่น 35
ระดับปริญญาโท สาขาการจัดการเภสัชกรรม รหัส 63

ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “คนสวนดอกรักษ์คุณภาพ” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2566

#RxCMU #เภสัชมช

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..