คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระยะสั้น “การบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาผู้…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระยะสั้น “การบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาผู้ป่วยมะเร็ง (ปี 2567) รุ่นที่ 3”

โดยผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการอบรม 2 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 ฝึกปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์
§ การอบรมรอบที่ 1 วันที่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 – 31 พฤษภาคม 2567
§ การอบรมรอบที่ 2 วันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 30 กันยายน 2567
§ การอบรมรอบที่ 3 วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มกราคม 2568

รูปแบบที่ 2 ฝึกปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์
§ การอบรมรอบที่ 1 วันที่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 – 3 พฤษภาคม 2567
§ การอบรมรอบที่ 2 วันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 30 สิงหาคม 2567
§ การอบรมรอบที่ 3 วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2568

และฝึกปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลต้นสังกัด เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์
§ การอบรมรอบที่ 1 วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 – 31 พฤษภาคม 2567
§ การอบรมรอบที่ 2 วันที่ 1 กันยายน 2567 – 30 กันยายน 2567
§ การอบรมรอบที่ 3 วันที่ 1 มกราคม 2568 – 31 มกราคม 2568

สมัครที่ – https://www.lifelong.cmu.ac.th/career-skills/detail/000446

โดยสามารถดูวิธีการสมัครสมาชิกและลงทะเบียนหลักสูตรฯ ตามลิงก์ https://drive.google.com/drive/folders/1RNkxiGzWDUYLGxLq35AotH0lkm-cFMqG?usp=drive_link
จำนวนรับสมัคร 6 คน (รับสมัคร 2 คน/รอบการอบรม : เปิดอบรมเมื่อมีจำนวนผู้สมัครครบตามจำนวนในแต่ละรอบ)
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ราคานี้รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัยแล้ว) 25,600 บาท
(ยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600 บาท สำหรับนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
*** หมายเหตุ
– รับชำระค่าลงทะเบียนผ่านทางระบบการชำระของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตเท่านั้น (ชำระโดยการสแกน QR Code หรือบัตรเครดิต)
– ผู้เป็นข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากต้นสังกัดได้ตามสิทธิ์และตามระเบียบของทางราชการ
– ผู้จัดโครงการฯ (ส่วนงานเจ้าของหลักสูตร : คณะเภสัชศาสตร์) จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการอบรมไม่ว่าในกรณีใดๆ

#RxCMU #เภสัชมช #หลักสูตรระยะสั้น

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..