คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ เภสัชกรหญิง นภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช หัวหน้ากลุ่มนโยบายและพัฒนาระบบยา กองน…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ

เภสัชกรหญิง นภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและพัฒนาระบบยา
กองนโยบายแห่งชาติด้านยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ รหัส 3510030 รุ่นที่ 29

ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็น
“ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2566″

#เภสัชมช #RxCMU #ศิษย์เก่าดีเด่น #วันมหิดล

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..