Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2566 ณ ห้องประชาสโมสร 1-2 โรงแรม อวานี ขอนแก่นโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวรายงานถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม โดยสังเขป ดังนี้คือ การประชุมนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข โดยกองบริหารการสาธารณสุข และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยภูมิภาค 4 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อจัดโครงการประชุมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ และเพิ่มทักษะแก่เภสัชกรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องไปกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) และให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและความผิดปกติของระบบต่างๆ ที่สำคัญ

โดยเน้นหนักเรื่องยาที่ใช้กับระบบนั้น ๆ ในการพัฒนางานเภสัชกรรมคลินิกในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีอาจารย์แพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเภสัชกรเชี่ยวชาญจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และกองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ที่เป็นเภสัชกร อาจารย์ และผู้สนใจกว่า 150 คน โดยเป็นเภสัชกรที่เป็นศิษย์เก่าจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกว่า 30 คน ทั้งนี้ เภสัชกรที่เข้าร่วมประชุม ยังสามารถเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) ได้ 27.00 หน่วยกิต และสามารถนับเป็นหน่วยกิตสะสมของหลักสูตรปริญญาโท สาขาเภสัชกรรมคลินิก ของมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการดังกล่าวได้ด้วย

ข่าว: เบญจพรรณ ชุติธนธีระกุล ภาพข่าว: อาทิตย์ วงษ์พระจันทร์

#pharmacynews #pharmkku #pharmacykku

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..