Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมการรับฟังนโยบายทางการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานพร้อมกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมรับฟังกว่า 30 คน โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำเสนอและถ่ายทอดนโยบายด้านการศึกษาและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมสุมนต์สกลไชย ชั้น 2 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

#pharmacykku

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..