Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

1 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ม.ขอนแก่น พร้อมคณะในการเข้าพบเพื่อถ่ายทอดนโยบายด้านการศึกษา และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาและการตรวจสอบการดำเนินกรจัดการศึกษา ตามประกาศ กมอ. โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้ารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย ชั้น 2 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..