Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนปทุมรัตน์พิทยาคม อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด ในการเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประธาน ฤาชา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ และ รศ. ศุภชัย ติยวรนันท์ อาจารย์สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา บรรยายเรื่อง “พัฒนาการวิชาชีพเภสัชกรรม อารยธรรมทางการแพทย์และการใช้ยา” พร้อมนำชมพิพิธภัณฑ์เภสัชศาสตร์ และนำชมสวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ โดย คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร และคณะอนุกรรมการพัฒนาทรัพยากรพิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..