Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มข. พบปะนักศึกษาชั้นปีที่ 1-5

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร. นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร. ปฐมทรรศน์ ศรีสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร รศ.ดร. สุภาวดี ดาวดี รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ รศ.ดร. เยาวเรศ ชูลิขิตรองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ และรศ.ดร. กรแก้ว จันทภาษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ ได้ร่วมกิจกรรมพบปะนักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 โดยเป็นการชี้แจงนโยบายเรื่องการแต่งกาย การเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และการรับฟังข้อเสนอแนะจากนักศึกษา นอกจากนั้นยังเป็นเวทีให้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาฯ ปีการศึกษา 2566 พบปะนักศึกษาเพื่อเชิญชวนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย

ภาพ/ข่าว น.ส.นรางคณา ฮอหรินทร์

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..