Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

วันที่ 28 กันยายน 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โครงการ English Program โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น ในการเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ รศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ บรรยายเรื่อง โอกาสทางการศึกษาและแรงบันดาลใจในการเรียนเภสัชศาสตร์ รศ. ศุภชัย ติยวรนันท์ อาจารย์สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา บรรยายเรื่อง “พัฒนาการวิชาชีพเภสัชกรรม อารยธรรมทางการแพทย์และการใช้ยา” พร้อมนำชมพิพิธภัณฑ์เภสัชศาสตร์ และเยี่ยมชมคณะ

#pharmacykku #rxsmart

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..