Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

บรรยากาศพิธีอัญเชิญพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ( องค์แก่น) กลับมาประดิษฐานประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( 16 กันยายน 2566 )

ในนามสมาคมศิษย์เก่าฯขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการบูรณะจนสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ขออนุโมทนาบุญร่วมกับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..