Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

21 กรกฏาคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เภสัชศาสตร์ และสวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ให้การกล่าวต้อนรับ และ รศ. ศุภชัย ติยวรนันท์ อาจารย์สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา บรรยายเรื่อง “พัฒนาการวิชาชีพเภสัชกรรม อารยธรรมทางการแพทย์และการใช้ยา” พร้อมนำชมพิพิธภัณฑ์เภสัชศาสตร์ และนำชมสวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ โดย คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพัฒนาทรัพยากรพิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร

เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักชนิดของต้นไม้และประเภทของสมุนไพร จากประสบการณ์โดยตรงและสามารถนำมาส่งเสริมการเรียนรู้ ในห้องเรียนได้

#PharmacyKKU #RxSmart

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..