Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ได้แก่

นายธานี เทศศิริ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น เป็น นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ระดับเชี่ยวชาญ

นายชิราวุธ ปทุมธนทรัพย์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น เป็น นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ระดับเชี่ยวชาญ

นางสาวเพ็ญศรี สร้อยธนู นักทรัพยากรบุคคล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น เป็น นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

#pharmacykku #kku #pharmkku

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..