รางวัล “เภสัชกรคนดีศรีอีสาน” ประจำปี 2564

รางวัล " เภสัชกรคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2564 " โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 13 (The 13th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2022) แบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ภก.ดร.สุพล ลิมวัฒนานนท์ อาจารย์ประจำสาขาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์
รศ.ดร.ภญ.ธีราพร สุภาพันธุ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภญ.กาญจนา มหาพล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ภญ.ศศิธร เอื้ออนันต์ (RX11) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ภญ.วิภารัตน์ ลี้ชัยกิจเจริญ ( ศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษา) รพ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..