“รางวัลนิสิตนักศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น”

“รางวัลนิสิตนักศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น” การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 13 (The 13th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2022) แบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวอุ้มบุญ รวิโชติกุล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรม/ผลงานเด่น
1.) รางวัล “นักกิจกรรมดีเด่นระดับคณะ” จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้แก่นักศึกษาผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
2.) หัวหน้าชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
3.) เหรัญญิกสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561
4.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน Industrial Pharmacy Internship Challenge 2021 (IPIC 2021) by TIPA
5.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันโอสถประดิษฐ์ ครั้งที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

“รางวัลนิสิตนักศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น”
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาวมัณฑนา ลีสีสุข

กิจกรรม/ผลงานเด่น
1.) อาสาสมัครค่าย PHARM CAMP UBU 2561-2563
2.) เหรัญญิก และฝ่ายศิลป์ วัสดุ อุปกรณ์และสถานที่ของฝ่ายสแตนเชียร์คณะเภสัชศาสตร์ กันเกราเกมส์ 2562
3.) เหรัญญิกสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563
4.) หัวหน้าโครงการรับน้อง คล้องใจ สายใยเขียวมะกอก ประจำปีการศึกษา 2563
5.) เป็นอาสาสมัครในการทำกิจกรรม การบำเพ็ญประโยชน์ และงานช่วยเหลือสังคมต่างๆ

“รางวัลนิสิตนักศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น”
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายอภิชานนท์ พานิชตระกูล

กิจกรรม/ผลงานเด่น
1.) รองประธานชมรมกล้าดี
2.) ประธานค่ายปั้นกาวน์ Rx17
3.) ประสานงานค่ายหมอยาเรียนรู้ชุมชน
4.) สมาชิกชมรมพุทธคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5.) เป็นอาสากู้ชีพมูลนิธิคุณวีโรกุศลสงเคราะห์ (เอ็ง เต็ก ตึ๊ง มหาสารคาม)

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..