บริการวิชาการ แก่ประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ตอนที่ 23 เรื่อง มะเร็งเต้านม

บริการวิชาการ แก่ประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
จัดทำโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตอนที่ 23 เรื่อง มะเร็งเต้านม

โดย นายเศรษฐวุฒิ วงษ์คำ
นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สุพัตรา ชาติบัญชาชัย

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..