บริการวิชาการ แก่ประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ตอนที่ 22 เรื่อง ท้องผูก ต้องแก้ให้ถูกวิธี

บริการวิชาการ แก่ประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
จัดทำโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตอนที่ 22 เรื่อง ท้องผูก ต้องแก้ให้ถูกวิธี

โดย นางสาวกันสุดา ธนะปัตย์
นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สุพัตรา ชาติบัญชาชัย

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..