คำสั่งสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 001 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก…

คำสั่งสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 001 / 2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระพ.ศ. 2566 – 2568

เพื่อให้การดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระพ.ศ. 2566 – 2568 เป็นไปโดยเรียบร้อย โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ดำรงไว้ซึ่งธรรมาภิบาลและความสามัคคี
อาศัยความในหมวด 6 ข้อ 27 แห่งข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระพ.ศ. 2566 – 2568 ดังนี้
1. เภสัชกรหญิงกนกพร ธัญมณีสิน ประธานคณะกรรมการ
2. เภสัชกรรังสรรค์ ศิริชัย กรรมการ
3. เภสัชกรกิตติศักดิ์ ไท้ทอง กรรมการ

โดยมีหน้าที่ดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระ พ.ศ. 2566 – 2568 ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ

สั่ง ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2566

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..