คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.มานิตย์ แซ่เตียว อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ที่ได้ร…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดี กับ

อาจารย์ ดร.มานิตย์ แซ่เตียว
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ในสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2566

มติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวการประชุมครั้งที่ 11/2566
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
.

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..