ขอเชิญคณาอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เพื่อรับฟังการอภิปรายแบบแลกเปลี่…

ขอเชิญคณาอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เพื่อรับฟังการอภิปรายแบบแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง Visiting Professor กับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา เพื่อเพิ่มพูนและทบทวนองค์ความรู้และทักษะ (Up-Skill and Re-Skill) เกี่ยวกับการทำงานวิจัยด้านจีโนมิกส์ (Genomics) และฟีโนมิกส์ (Phenomics) และประยุกต์ใช้ในงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยชั้นนำในต่างประเทศในการพัฒนางานวิจัย

>>ในวันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00 – 11:30 น.
>>ณ ห้องประชุม M3 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และได้รับเกียรติจาก Professor Jeremy Nicholson ผู้อำนวยการศูนย์ฟีโนมแห่งชาติออสเตรเลีย (Director, Australian National Phenome Centre) และ Professor Elaine Holmes หัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์เชิงระบบและเชิงคำนวณ (Head, Centre for Computational and Systems Medicine) สถาบัน Murdoch University ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ฟีโนมิกส์และ การประยุกต์ใช้ทางการแพทย์อาหาร ยา และการเกษตร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..