Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences Chulalongkorn University’s post

ฝ่ายกิจการนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการมัชฌิมนิเทศ นิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านสังคมแก่นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งต่อนิสิตด้วยกันและต่อคณาจารย์ การพัฒนานิสิตนอกเหนือหลักสูตร เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิตกับเพื่อนและคณาจารย์ อันเป็นรากฐานการพัฒนานิสิตที่ยั่งยืน เพื่อให้นิสิตได้มีแนวคิดในการปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิผล โดยเฉพาะทักษะด้านสังคม (Soft skills) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมแก่นิสิตสำหรับการออกไปฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวิชาชีพเภสัชกรรม อีกทั้งส่งเสริมให้นิสิตได้มีความสัมพันธ์ที่ดีและเกื้อกูลกันและกัน เสริมสร้างความรักความผูกพันภายในคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2565 ณ สิรินพลารีสอร์ท ถ.เทศบาลพลา ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.