Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences Chulalongkorn University’s post

ฝ่ายกิจการนิสิตจัดโครงการมัชฌิมนิเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้มีแนวคิดในการปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิผล โดยเฉพาะทักษะด้านสังคม (Soft skills) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมแก่นิสิตสำหรับการออกไปฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวิชาชีพเภสัชกรรม อีกทั้งส่งเสริมให้นิสิตได้มีความสัมพันธ์ที่ดีและเกื้อกูลกันและกันเสริมสร้างความรักความผูกพันภายในคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ในระหว่างวันที่ 5 – 6 มกราคม 2566 ณ ภูมนตรา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.