Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences Chulalongkorn University’s post

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุพจนา สิทธิกูล และ คุณชุติโชติ ปัทมดิลก
บุคลากรสายปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์

ในโอกาสเข้ารับรางวัล
– รางวัลชนะเลิศ ประเภท Oral Presentation
ผลงานระบบห้องปฏิบัติการ เรื่อง ปฏิบัติการทบทวนพืชสมุนไพร โดยการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
เจ้าของผลงาน คุณสุพจนา สิทธิกูล และ คุณชุติโชติ ปัทมดิลก
และ
– รางวัลชมเชย ประเภท Poster Presentation
เรื่อง การวิเคราะห์ปริมาณของเสียสารเคมีห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2562-2564
เจ้าของผลงาน คุณชุติโชติ ปัทมดิลก
ในงานการประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.)
ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 14
เรื่อง “ทักษะการปรับตัวในการทำงานยุคดิจิทัล”
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565
ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โดยร่วมพิธีมอบรางวัล ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา
ณ ห้องประชุมไภสัชพิพัฒน์ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมการเรียนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.