Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences Chulalongkorn University’s post

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการเป็นผู้นำด้านโภชนเภสัชภัณฑ์และเวชสำอางเพื่อความงามและการชะลอวัย รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้นจำนวน 100 คน

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.