Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences Chulalongkorn University’s post

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ให้แก่นิสิตและบุคลากร โดยทีมวิทยากร จาก ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 401 อาคาร 80 ปี คณะเภสัชศาสตร์

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.