Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences Chulalongkorn University’s post

#ประมวลภาพกิจกรรมวันไหว้ครู2565
ฝ่ายกิจการนิสิตและสโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดให้มี “พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564”
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565
ณ ห้องประชุม 702 ชั้น 7 อาคาร 80 ปี เภสัชศาสตร์
เพื่อให้นิสิตได้แสดงความเคารพ ความกตัญญู และระลึกถึงพระคุณของอาจารย์ รวมทั้งได้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดี ตลอดจนมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการสโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วย

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.