Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences Chulalongkorn University’s post

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดให้มีการอบรมเรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาตร์ เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน”
ในวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้อง 1002 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์
โดยมี ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กฤษ อังคนาพร ให้เกียรติเป็นวิทยากร และมี ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร. ร.ต.ท.หญิง วลัยศิริ ม่วงศิริ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกันหลังเสร็จสิ้นการอบรม

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.