Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences Chulalongkorn University’s post

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ บริษัท รีโว่เมด (ไทยแลนด์) จำกัด
ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพต่างๆ ที่เกิดขึ้นใกล้ตัว เช่น อาหารเสริม เครื่องสำอาง ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ควรจำกัดอยู่เพียงแค่บุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น ควรส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ที่ถูกต้องถ่ายทอดให้แก่บุคคลทั่วไปด้วย ถือเป็นการร่วมมือกับภาคเอกชนในการเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกรูปแบบตามหลักสูตรเฉพาะกลุ่ม และตามสภาพปัญหาความต้องการให้กับบุคคล หรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
โดย ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.ฉัตรชัย เชาว์ธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และนางสาววาสนา อินทะแสง ดร.ศิริพงษ์ สีใสไพร กรรมการผู้จัดการบริษัท รีโว่เมด (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน
ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00-11.30 น.
ณ ห้อง 402 อาคาร 80 ปีทางเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.