Photos from สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย’s post

วันนี้ (7 เมษายน 2565) ตัวแทนผู้แทน หัวหน้าและนายกสโมสรนิสิตจากคณะอักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ ครุศาสตร์ นิเทศศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พร้อมทั้งตัวแทนจากพรรคจุฬาใหม่และพรรคจุฬาสามัญชนได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงรองอธิการบดีด้านการพัฒนานิสิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร ภู่ประเสริฐ) ให้ทบทวนคำสั่งตัดคะแนนความประพฤติและปลดนายกสโมสรนิสิตพร้อมทั้งแนบรายชื่อที่ลงนามคัดค้านกับทั้งสามกลุ่มด้วย

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.